top of page

Pagbuo ng Bago at Napapanahong Istorya

Updated: Apr 24, 2021

Maraming manunulat ang humaharap sa pagsubok na kung saan nahihirapan mag-isip o magproseso ng bagong istorya upang maisulat at ipasa sa iba’t ibang tradisyunal na publishing house. At ang isa pang hadlang upang tuluyang mailimbag sa isang tradisyunal na publishing house ang kanilang mga istorya ay ang kompetisyong lumalaganap. Ang pagkuha sa loob o atensyon sa isang evaluator ay madaling gawin sa pamamagitan ng kakaiba at sariwang ideya.

Ngayon, ang mga publishers ay metikuloso sa pagsala ng mga manuskrito na kailangan ilimbag sa digital, paperback o hardbound. At hindi lang sila tumitingin sa kalidad na nilalaman ng bawat istorya para ialok sa mga mambabasa, kung hindi ay tiyakin ang dignidad nila bilang isang tradisyunal na publishing house.

Ang pagiging malikhain sa pagsulat ay madaling gawin o panindigan, ngunit ang pagpili sa tama at interesanteng istorya ay mahirap buoin. At maraming sikat na bestselling awtor ngayon ang dumaan rito. Kagaya ni J.K. Rowling, ang awtor ng Harry Potter Series, Stephenie Meyer, ang awtor ng Twilight Saga Series, at si Kevin Kwan, ang awtor ng Crazy Rich Asians ay dumaan sa masusing pananaliksik bago magsulat.

Sa pag-aaral ng pangunahing pundasyon sa pagbuo ng isang istorya ay kailangang isaalang-alang ang mga estratehiya upang mag-isip ng isang intriguing at out-of-this-world na istorya. Dahil hindi lang matuto ang isang manunulat sa bagong ideya sa pananaliksik, kung hindi ay matututo rin ang kanyang mga mambabasa at evaluator at makakita ng bagong perspektibo ng pagkukuwento. Matutulungan din nito ang kanyang sarili upang maging mas organisado sa pagbuo ng plot upang maayos na makumpleto ang manuskrito.

Ang bawat kuwento ay mahalaga na sabihin, ngunit ang pag-aaral kung paano ito ipakita sa mga bago at malikhaing paraan ay mas bigyan ito ng pansin kaysa manatili na lamang sa tradisyunal na paraan. Ang mga manunulat ay dapat magkaroon ng pagkukusa upang hanapin ang layunin nito bilang isang kuwentista; hindi lamang upang aliwin ngunit hamunin din ang pag-iisip ng kanyang mga mambabasa na matuto. At ang mga mambabasa din ay bukas para sa pagbabago at blunty na pumupuna sa mga cliché kaya walang problemang na sukatin ang kanilang mga kakayahan.

Iyon ang dahilan kung bakit magandang mag lathala tungkol sa mga tradisyunal na publishing house tulad ng Ukiyoto Publishing, makakahanap sila ng mga kuwentong maaaring umaliw ngunit pumukaw rin. Hindi sila umaasa sa katanyagan ng may-akda sa halip ay pinahahalagahan nila ang nilalaman at inilagay sa tamang pamilihan. Ang paghahanap ng tamang kuwento at paglalathala ng akda sa tamang lugar ay hindi lamang kapaki-pakinabang sa parehong partido ngunit isinasaalang-alang din ang mga mambabasa. At ang pagdalo sa iba't ibang Creative Writing Workshop ay makakatulong sa manunulat na linangin ang kanyang sarili.

Ang gabay ng tamang tao ay maaaring makatulong sa mga may-akda na hanapin ang sariling writing voice. At nagbibigay ng isang estratehikong plano kung paano makayanan ang mga hamon na kinakaharap ng ilang manunulat sa ngayon.

Hindi madaling pumasok upang maging isang eksklusibong manunulat ng tradisyunal na publishing house sa kasalukuyan, ngunit kung may tama at makapangyarihang mga ideya—ang mga manunulat ay magkakaroon ng sariling kalasag upang humarap sa digmaan.

Isinulat ni John Albert SilvaDEVELOPING A NEW AND TIMELY STORY

There’s a lot of writers who are struggling to pitch or generate new story ideas to write, and submitting to different traditional publishing houses. And one of the challenges amid competition to be part of a certain traditional publishing house is to catch the attention of the Evaluator through their unique and fresh story ideas.

Today, publishers are now meticulous about the manuscripts they need to publish, and it's either digital, paperback, or hardbound. Not just for the quality contents they will offer to the book lover and enthusiast but ensure the dignity as a traditional publishing house.

Being creative is easy to partake in writing but choosing the right and interesting story is hard to conceptualize. Numerous famous Best-selling Book authors nowadays like J.K. Rowling, the author of the Harry Potter Series, Stephenie Meyer, the author of Twilight Saga Series, and Kevin Kwan, the author of Crazy Rich Asians — not just write, but research first before writing.

Learning the fundamental strategies to cope up with intriguing and out-of-this-world story ideas is not bad anyway. Because it helps not just the writer learn new things through his research but also his readers and evaluator look upon new perspectives of storytelling. It also helps the writer to be more organized in plotting the story to complete it as a manuscript.

Every story is worth telling, but learning how to show it in new creative ways is more important than sticking to the traditional ways. Writers must have the initiative to find their purpose as a storyteller; not just to entertain but also challenge the mind of his readers to learn. And also readers are now open for change and bluntly criticizing the cliche ones.

That’s why the good thing about the publishing houses like Ukiyoto Publishing, they find stories that can entertain but inspire too. They are not relying on the popularity of the author but rather they treasure the content and put it into the right marketplace.

Finding the right story and publishing the work in the right place is not just beneficial to both parties but for the sake of the reader. And attending the different Creative Writing Workshop will help the writer to cultivate himself.

Guidance to the right people might help a lot to the authors who are finding their writing voices. And gives a strategic plan on how to cope up with the challenges that the certain writer is facing right now.

It's not easy to enter to be an exclusive writer of Traditional Publishing House nowadays, but with the right and powerful story ideas — writers are now equipped.


written by John Albert SilvaComments


bottom of page