top of page
Hikaye, bir anne-k?z ili?kisindeki basit ama karma??k alt ak?mlar? betimlerken,
k?z?n annesinin onurunu geri kazanmak i�in hatta babas?n? bile �ld�rebilece?ini
anlat?yor. Ana karakterler Amaya, bir avukat; k?z? Supriya (Poornima), bir
n�rolog ve babas? Karan, bir t?bbi ara?t?rmac?d?r. Amaya�n?n babas? taraf?ndan
ka�?r?lan k?z?n? bulma aray???, Supriya�n?n do?umda ayr?ld??? annesini arama
yolculu?u ve Karan�?n �ifte hayat? tema olu?turur. Hikaye, Amaya�n?n k?z?yla
bulu?ma �zlemi ve Supriya�n?n babas?n?n annesini aldatt???n? fark etmesini
anlat?r. Her ?ey beklenmedik bir telefon g�r�?mesiyle ba?lad?. Amaya ve
Supriya ileti?imlerini s�rd�rd�ler; her g�n yeni ger�ekler ortaya �?kt?.
Amaya, Vipassana ile geli?erek, hayatta yeni alanlar ve anlamlar buldu, ac?y?,
�z�nt�y�, endi?eyi ve ?zd?rab? a?arak. Ayd?nlanmayla birlikte bir t�r ayr??ma
yaratt?.
Yirmi d�rt y?l ayr? kald?ktan sonra, Amaya Supriya ile hapishanede bulu?ur.
Polis, derin bir ?ekilde sevdi?i babas?n? �ld�rd�?�n� iddia eder. Cinayet,
babas?n?n annesine kar?? i?ledi?i su�u kefaret olarak i?lemek i�indi. Sevginin
her i?areti, ayr?lmaz, anla??lamaz bir intikam izine sahiptir; ?iddet olmadan
hi�bir ili?ki var olmaz. En �ok sevdi?in ki?iyi �ld�r�rs�n.

Amaya the Buddha Turkish Version

$13.00Price
  • Varghese V Devasia
  • All items are non returnable and non refundable
bottom of page