top of page

"Bu kitap, karma??k karakterlere sahip farkl? t�rleri a?an kitaplardan
biridir. The Bard (ad? �The Bard� olarak ge�er), mistik ve karma??k
karakterlerden biridir. Kahraman ara?t?rmac? psikolog Julie, nas?l
mistik karakter The Bard�a a??k oldu?unu g�sterir. Kahraman?n
annesi Clara, s?radan d�nyada ya?arken etereal a?ka adanm?? �ok
boyutlu bir karakterdir. Karakterlerin karma??kl???, ger�ek�st�
�?eler bu roman? t�rlerin �tesinde bir kitap haline getiriyor.
Ger�eklik ve mistisizm, ince bir kar???mla �r�l�d�r. Karakterler The
Bard, Julie kahraman? ve annesi multidimensional �zellikler g�sterir.
Portekiz ve Himalaya�n?n yama�lar?na yerle?tirilen bu roman, a?k?n
dini, felsefi ve psikolojik temellerini e?lenceli bir ?ekilde ke?feden
bir romand?r. Kitap �zellikle a?k?n somut ve soyut yans?malar?n?
ele al?r; aray�zleri, alg?lanan �at??malar? ve herhangi bir t�r a?k?n
tamamlanmas? veya t�ketilmesinin do?al bir gereklili?inin olup
olmad??? sorusunu ele al?r: Tanr? ya da insanl?k a?k? olsun."
 

Le Desir Divin - Dust Jacket

SKU: DJAG15082659
$30.00Price
  • Baby Kattackal