top of page

“முறி” வைத்தல் என்பது ஒரு வழக்கம் மட்டுமன்று; அது சிறப்பான வாழ்வியல் கூறாகவும் விளங்குகிறது. இந்த வாழ்வியல் ஒழுக்கத்தைக் காராளர் என்று அழைக்கப்பெறும் மலைவாழ் மக்கள் எங்ஙனம் பின்பற்றியும் போற்றியும் வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பதை இப்புதினம் ஆவணப் படுத்துகிறது.
 

Muri

SKU: 9789356974586
$19.00Price
  • Begum
  • All items are non returnable and non refundable