top of page

"Thi sĩ cũng không kêu than về những điều tồi tệ hay đau đớn mà ông phải gặp trên đường. Hoàng Vũ Thuật nhìn thật sâu vào những đau đớn ấy, để xác quyết: đau đớn không phải là một cản đường mà là một món quà. “Người câu gió” vì thế là một món quà từ đau đớn, dĩ nhiên cả hạnh phúc trần ai, nhàu nhò, bầm dập và trên tất cả, nó tỏa ra thứ ánh sáng triết học từ một vầng trán hiền nhân.
(Nhà phê bình trẻ Nguyên Tô)

The poet does not complain about the bad or painful things that he encountered on the roads. Hoang Vu Thuat looks deeply into those pains, to decide: the pain was not a hindrance but a gift. The ""wind catcher"" is therefore the gift from pain, and of course including happiness, rudeness and above all, it radiates a philosophical light from a sage's forehead.
(Critic Nguyen To)"

Người câu gió The wind catcher

SKU: 9789357872201
$23.00Price
  • Hoang Vu Thuat
  • All items are non returnable and non refundable