top of page

"Renk ad?na Avrupa ve Amerika�da ?rk ayr?mc?l??? hala yayg?nd?r. COVID-19,
Amerika�daki Siyah topluluklar? orant?s?z bir ?ekilde etkiledi. Covid-19
d�neminin zirvesinde Siyah insanlar?n �l�m say?lar?, Siyah Amerikal?lar?n sosyal
ve ekonomik ger�ekli?ini yans?t?r. Siyah Amerikal?lar daha az sa?l?k hizmetine,
sa?l?k sigortas?na ve sa?l?kl? g?daya eri?ime sahip olduklar? i�in daha d�?�k
kalitede t?bbi bak?m ald?lar. Ayr?ca hastane temizlik personeli, depo i?�ileri
ve g?da servisi �al??anlar? gibi zorunlu �n saflarda �al??anlar olarak istihdam
edildiler ve daha safla?t?r?lm?? ve zararl? ?ekillerde koronavir�sle kar??la?t?lar.
Polisin 25 May?s 2020�de Minneapolis�te George Floyd�u �ld�rd�?� covid19
d�neminin zirvesinde, Black Lives Matter y�r�y�?leri ve g�sterileri Amerika�n?n
bir�ok yerine yay?ld?. Bir�ok insan hayat?n? kaybetti. Kitaptaki ?iirler,
protestoculara dayan??ma g�stermek ve ?rk ayr?mc?l???na kar?? k�resel bir g�r�?
olu?turmak amac?yla o d�nemde yaz?lm??t?r."
 

Siyahlar?n Hayat? �nemlidir - Dust Jacket

SKU: DJAG15082645
$13.00Price
  • Devajit Bhuyan
bottom of page